“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตจะมีการออกหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจะแจ้งการประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบ เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน 2565

ซึ่งเมื่อได้รับหนังสือแจ้งแล้วเราควรตรวจสอบอัตราภาษีและประเภทของการใช้ประโยชน์ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ประเมินบ้านซึ่งเป็นที่พักอาศัยเป็นการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เราสามารถใช้สิทธิ์คัดค้านการประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฯ เพราะถ้าหากไม่มีการคัดค้านการประเมินภายในกำหนดเวลาจะถือว่ายอมรับการประเมินของเจ้าพนักงานและต้องเสียภาษีที่ดินตามประเภทของการใช้งานที่ระบุไว้

สำหรับอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565-2566 ทางกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าจะไม่พิจารณาปรับลดภาษีฯ อย่างในช่วงปี 2563 – 2564 ​ที่ผ่านมาที่ได้ปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90%

โดยอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565-2566 จะคงอัตราภาษีในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563-2564 แต่จะไม่มีการลดอัตราภาษีเหลือ 10% จึงทำให้จำนวนภาระภาษีที่ต้องเสียจะสูงกว่าในปี 2563-2564 

Comments are closed.