“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตจะมีการออกหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจะแจ้งการประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบ เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน 2565

ซึ่งเมื่อได้รับหนังสือแจ้งแล้วเราควรตรวจสอบอัตราภาษีและประเภทของการใช้ประโยชน์ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ประเมินบ้านซึ่งเป็นที่พักอาศัยเป็นการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เราสามารถใช้สิทธิ์คัดค้านการประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฯ เพราะถ้าหากไม่มีการคัดค้านการประเมินภายในกำหนดเวลาจะถือว่ายอมรับการประเมินของเจ้าพนักงานและต้องเสียภาษีที่ดินตามประเภทของการใช้งานที่ระบุไว้

สำหรับอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565-2566 ทางกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าจะไม่พิจารณาปรับลดภาษีฯ อย่างในช่วงปี 2563 – 2564 ​ที่ผ่านมาที่ได้ปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90%

โดยอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565-2566 จะคงอัตราภาษีในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563-2564 แต่จะไม่มีการลดอัตราภาษีเหลือ 10% จึงทำให้จำนวนภาระภาษีที่ต้องเสียจะสูงกว่าในปี 2563-2564 

ข้อแตกต่างของบริษัทจำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

1.จำนวนร่วมลงทุน (จำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้ก่อตั้ง)

 • บริษัทจำกัด : จะต้องมีผู้ร่วมลงทุน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด : จะต้องมีผู้ร่วมลงทุนหรือหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป

2.การลงทุน

 • บริษัทจำกัด : การลงทุนสำหรับการจดทะเบียนบริษัทนั้น จะเป็นลักษณะของ ทุนเรือนหุ้น (Capital stock) โดยที่ผู้ลงทุนจะต้องแบ่งทุนออกเปนหุ้น แต่ละหุ้นจะต้องมีมูลค่าเท่าๆกัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท) และจะต้องเป็นการลงหุ้นด้วยเงินเท่านั้น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด : สามารถลงทุนด้วยเงินทรัพย์สินและแรงงาน เป็นทุนจดทะเบียนได้

3.ความรับผิดในหนี้สิน

 • บริษัทจำกัด : เนื่องจากความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นมีจำกัด ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนจะรับผิดชอบเฉพาะเงินลงทุนในหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระเท่านั้น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด : จะแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

3.1หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ (หุ้นส่วนผู้จัดการ) รับผิดชอบไม่จำกัดจำนวน

3.2หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ (หุ้นส่วนทั่วไป) รับผิดชอบเท่าจำนวนหุ้นที่ลงไป

 

4.การประชุมสามัญประจำปี

 • บริษัทจำกัด : จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด : ไม่ต้องประชุมหุ้นส่วนประจำปี (ก็ได้)

5.การปิดงบประจำปี

 • บริษัทจำกัด : ผู้ที่สามารถเซ็นปิดงบได้ จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA) เท่านั้น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด : ผู้ที่สามารถเซ็นปิดงบ จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ก็ได้

 

 

ข้อดี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • ระดมทุนจากแหล่งอื่นได้ง่าย มั่นคงและน่าเชื่อถือกว่าเจ้าของคนเดียว
 • การจัดตั้งไม่ยุ่งยาก การรวมหุ้นมีสัญญาต่อกันที่ไม่ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
 • หุ้นส่วนที่รับผิดชอบไม่จำกัดต้องเอาใจใส่การดำเนินงานคล้ายกิจการของตนเอง มีอิสระในการบริหาร
 • เมื่อปิดรอบงบการเงิน สามารถหาผู้เซ็นรับรองงบการเงินได้ง่าย เพราะจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ก็ได้
 • ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนทำได้ง่าย

บริษัทจำกัด

 •  มีสภาพเป็นนิติบุคคล มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน มีสิทธิ์ดำเนินคดีในนามบริษัท
 •  บริษัทสามารถหาทุนเพิ่มได้โดยการขายหุ้น
 •  ผู้ถือหุ้นสามารถขายหรือโอนหุ้นให้กับคนอื่นได้
 •  กรณืผู้ถือหุ้นตาย ล้มละลาย หรือศาลมีคำสั่งให้ออกจากผู้ถือหุ้น บริษัทยังสามารถดำเนินกิจการต่อได้
 •  มีความน่าเชื่อถือกว่าการจัดตั้งโดยเจ้าของคนเดียว หรือห้างหุ้นส่วน การเพิ่มทุนสามารถทำได้โดยการจดทะเบียนเพิ่มทุนและออกหุ้นขาย

 

 

ข้อเสีย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 •  มีข้อจำกัดในการโอนหุ้น
 •  ถอนเงินทุนออกได้ยาก
 •  อายุธุรกิจถูกจำกัดด้วยชีวิตของผู้เป็นหุ้นส่วน
 •  หุ้นส่วนก่อหนี้สินได้ไม่จำกัด
 •  อาจเกิดความขัดแย้งในหมู่ผู้ร่วมหุ้น
 •  ไม่จำกัดความรับผิดชอบของหุ้นส่วน ทำให้ไม่กล้าเสี่ยงขยายกิจการ

บริษัทจำกัด

 •  ขั้นตอนในการจัดตั้งยุ่งยาก และหน่วยงานรัฐดูแลเข้มงวด
 •  เมื่อปิดรอบงบการเงิน สามารถหาผู้เซ็นรับรองงบการเงินได้ง่าย เพราะจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เท่านั้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงกว่า
 •  ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป
 •  ความลับเปิดเผยได้ง่าย
 •  บางครั้งบริษัทอาจต้องจ้างมืออาชีพจากภายนอกเข้ามา ทำให้ขาดความตั้งใจ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
 •  ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกบริษัททำได้ยากกว่า

 

สำหรับเรื่องภาษี อัตราภาษีอากร และการวางแผนภาษี ระหว่างบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นประเด็นที่ผู้ประกอบการบางคน (หรือหลาย ๆ คน) กำลังอาจจะคิดว่า จะเลือกจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อช่วยวางแผนภาษีในรูปแบบไหนจะมีความได้เปรียบ หรือเสียเปรียบมากกว่ากันนั้น ถือเป็นความคิดที่ชาญฉลาดที่คิดถึงตั้งแต่ลำดับต้น ๆ เป็นสิ่งที่ดี แต่สำหรับในที่นี้เมื่อจดทะเบียนในรูปนิติบุคคลแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ขอบอกเลยว่า จะไม่มีความแตกต่างกันครับ

โปรโมชั่นรับทำบัญชี

โปรโมชั่นพิเศษ

💻รับทำบัญชีรายเดือน / รายปี พร้อมยื่นภาษี ปิดงบประจำปี ได้มาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว ซื่อสัตย์ ยินดีให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ

✅ เริ่มต้น ฿2,000 ต่อเดือน

🖥 รับจดทะเบียนธุรกิจ รวม ค่าธรรมเนียมแล้ว

✅ บริษัทจำกัด ฿ 7,500

✅ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฿ 4,500

✅ ใบทะเบียนพาณิชย์ ฿ 1,500

✅ จดสมาคม,มูลนิธิ เริ่มต้นที่ 12,000 บริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ประกันสังคม