บริการของเรา

HomeCLOSE THE COMPANY

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

จดง่ายเพียง 6 ขั้นตอน

กรอกแบบฟอร์ม

จองชื่อ เตรียมเอกสาร

ส่งข้อมูลเอกสารให้
สำนักงาน บัญชี

ดำเนินการจดทะเบียน

ยืนยัน ตัวตน

ส่งเอกสารให้ผู้ประกอบการ

กรอกแบบฟอร์ม

จองชื่อ เตรียมเอกสาร

ส่งข้อมูลเอกสารให้
สำนักงาน บัญชี

ดำเนินการจดทะเบียน

ยืนยัน ตัวตน

ส่งเอกสารให้ผู้ประกอบการ

จดทะเบียน บริษัท / ห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนตั้งบริษัท

– บริการจองชื่อนิติบุคคล

– บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน

– บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท

– บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

– บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

– บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน

– บริการรับส่งเอกสาร

จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ

– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ / จดทะเบียนเปลียนแปลงกรรมการ / อำนาจกรรมการ

– เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ / แก้ไขวัตถุประสงค์ / รายชื่อผู้ถือหุ้น / เพิ่มทุน / ลดทุน

– เปลี่ยนแปลงที่อยู่ / เพิ่ม(ลด) สาขา / เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ

– จดทะเบียนเลิก และจดทะเบียนชำระบัญชีกิจการ

จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร

– จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ / เพิ่ม(ลด) สาขา /เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ

ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

บริการด้านบัญชีและภาษี

รับจัดทำบัญชีและภาษีอากร ทั้งแบบรายเดือน/รายปี

รับทำบัญชี รายเดือน รายปี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

อัตราค่าบริการรับทำบัญชีและภาษี (รายเดือน)

เริ่มต้นเพียง 2,000 บาท

** ค่าบริการบัญชี ขึ้นอยู่กับจำนวนของเอกสารและความซับซ้อนของกิจการ ปรึกษาฟรีก่อนตัดสินใจ

งานบริการบัญชีรายเดือน

– ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี

– วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบ

ถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด

จัดทำ

– จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ,สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี

– จัดทำบัญชีสมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับ,สมุดรายวันจ่าย,สมุดรายวันทั่วไป

– จัดทำบัญชีแยกประเภททั่วไป สินทรัพย์, หนี้สิน,ส่วนของเจ้าของ,รายได้,ค่าใช้จ่าย

– จัดทำบัญชีแยกประเภทย่อย เงินฝากธนาคาร,เช็ค,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,

– จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ คำนวณค่าเสื่อมราคาให้กับบริษัท

– บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร

– จัดเรียง จัดเก็บ สรุปผล วิเคราะห์เปรียบเทียบ

– ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

งานบริการภาษีรายเดือน

– ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกิจการ

จัดทำ

– จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)

– จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.2)

– จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)

– จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)

– จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

– จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30

– จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36

– จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)

– ชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ด้านประกันสังคม

– จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน