โปรโมชั่น

Homeโปรโมชัน

คุณกำลังกังวนกับปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่

-อยากเปิดบริษัท แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร

-อยากเปิดบริษัท แต่ขาดที่ปรึกษาที่มีความรู้และผู้เชี่ยวชาญ เรื่องบัญชี

-อยากเปิดบริษัท แต่ขาดการดูแล ให้คำปรึกษาและวางแผนเรื่องภาษี

 

 

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพียงคุณเริ่มมาจดทะเบียนกับเรา

**ตอบทุกปัญหา ให้คำปรึกษาอย่างชัดเจน**

รับจดทะเบียนนิติบุคคล

**ดูแลโดยผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต**

 

 

**รวมค่าธรรมเนียมราชการแล้ว**

ฟรี!! ตรายาง

ฟรี!! คู่มือภาษีสำหรับผู้ประกอบการ

ฟรี!! รหัสยื่นงบการเงินและภาษีออนไลน์

ฟรี!! คู่มือผู้ประกอบการ

รายการของแถมที่คุณจะได้ในการจดทะเบียนกับเรา

!! แถมฟรี ตราประทับ 

!! แถมฟรี ค่ารับรองลายมือชื่อ นักบัญชี

!! แถมฟรี หนังสือรับรองบริษัทและทะเบียนพาณิชย์นิติบุคคล

!! แถมฟรี คู่มือเอกสารที่สรรพากรยอมรับได้

!! แถมฟรี รายงานการประชุมเพื่อขอเปิดบัญชีกับธนาคาร

!! แถมฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อใช้นำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)

!! แถมฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อใช้ยื่นแบบประกันสังคม

!! แถมฟรี คู่มือภาษี สำหรับผู้ประกอบการ

!! แถมฟรี ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาทำบัญชีโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม

!! แถมฟรี ตัวอย่างนามบัตร ออกบิล

!! แถมฟรี ไฟล์ฟอร์มเอกสาร รับ-จ่าย

!! แถมฟรี ใบเสนอราคา

!! แถมฟรี หนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย(50ทวิ)

!! แถมฟรี ไฟล์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

!! แถมฟรี ไฟล์ใบแจ้งหนี้

!! แถมฟรี ไฟล์ใบส่งของ

!! แถมฟรี ไฟล์ใบสำคัญจ่ายค่าแรงงาน

!! แถมฟรี ไฟล์ไฟล์ใบสำคัญจ่ายซื้อของ

!! แถมฟรี ไฟล์หนังสือรับรองเงินเดือน

!! แถมฟรี ไฟล์สลิปเงินเดือน

!! แถมฟรี ไฟล์หนังสือยิมยอมขอใช้สถานที่ตั้ง

!! แถมฟรี ไฟล์สัญญาเช่ารถแบบไม่มีค่าตอบแทน

!! แถมฟรี ไฟล์สัญญาเช่าบ้าน

!! แถมฟรี การปรึกษาวางแผนภาษีเบื้องต้น

!! แถมฟรี ไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม ทั้งของนายจ้างและลูกจ้าง

!! แถมฟรี สต๊อคการ์ด

!! แถมฟรี ไฟล์สรุปการบันทึกรับ – จ่าย

!! แถมฟรี ไฟล์ เอกสารสิ่งที่ต้องรู้&ต้องทำเมื่อเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วน(หจก.)

!! แถมฟรี ไฟล์แนะแนวทางการพัฒนามูลค่าเพิ่มต่อยอดสร้างธุรกิจยั้งยืน

!! แถมฟรี ไฟล์ใบสมัครงานมาตรฐาน

!! แถมฟรี ไฟล์สัญญาว่าจ้างงาน และสัญญารักษาความลับ

!! แถมฟรี ไฟล์เอกสารขอเบิกค่าล่วงเวลา

!! แถมฟรี ไฟล์ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

!! แถมฟรี ไฟล์ใบเสร็จรับเงิน

!! แถมฟรี ไฟล์ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานพนักงาน

!! แถมฟรี ไฟล์สัญญาเงินกู้ยืม (กรรมการ)

!! แถมฟรี ไฟล์ตั๋วสัญญาใช้เงิน

!! แถมฟรี ไฟล์เอกสารส่งมอบทรัพย์สินมาตรฐาน

!! แถมฟรี ไฟล์เอกสารตรวจรับของ

!! แถมฟรี ไฟล์เอกสารใบรับคืนสินค้า-ใบลดหนี้

!! แถมฟรี ไฟล์ใบวางบิล

!! แถมฟรี ไฟล์ใบรับวางบิล

!! แถมฟรี ไฟล์บัตรลงเวลาทำงาน

!! แถมฟรี ไฟล์บิลเงินสด

!! แถมฟรี ไฟล์สลิปเงินเดือน

!! แถมฟรี ไฟล์ใบลากิจมาตรฐาน

!! แถมฟรี ไฟล์ใบลาออกมาตรฐาน

!! แถมฟรี แบบฟอร์มรายงานการประชุม

บริการรับทำบัญชีและวางแผนภาษี

(แบบรายเดือน) 

เหมาบิล (ไม่จำกัดจำนวนบิล)

โปรโมชั่น แพ็คเก็ต อัตราค่าบริการบัญชี(รายเดือน)

NORMAL PACKAGE
5,000

บริการตอบคำถามทุกเวลาทำการ

บันทึกบัญชีจากเอกสารทั้งหมดของบริษัท

จัดทำและนำส่ง ภงด.1/3/53/ภพ.30/ภงด.51/ภงด.50/ประกันสังคม

ปิดงบการเงินประจำปี/นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ส่งงบการเงิน

ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชีประจำปี

 

PREMIUM PACKAGE
7,000

บริการตอบคำถามทุกเวลาทำการ

บันทึกบัญชีจากเอกสารทั้งหมดของบริษัท

จัดทำและนำส่ง ภงด.1/3/53/ภพ.30/ภงด.51/ภงด.50/ประกันสังคม

ปิดงบการเงินประจำปี/นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ส่งงบการเงิน

ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชีประจำปี

 บริการเข้าพบผู้ประกอบการช่วยเหลือในการดำเนินงานและวางแผนภาษี

บริการจัดทำใบทวิ 50 (หัก ณ ที่จ่าย)


 หมายเหตุ :

1. อัตราค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ปริมาณเอกสาร ความยากง่ายของเนื้องาน และบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบกิจการ

2. เอกสาร 1 รายการ หมายถึง รายการค้าที่เกิดขึ้น 1 วงจรรายการค้า ตั้งแต่เริ่มต้น (เช่น ออกใบแจ้งหนี้) ถึงระหว่างกลาง (เช่น รับเงินมัดจำบางส่วน, การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร) และสิ้นสุดรายการ (เช่น ออกใบเสร็จรับเงิน) จนครบการเกิดรายการค้า นับเป็น 1 วงจรรายการค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง

3. ทางสำนักงานจะดูแลดำเนินการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย และนำส่งประกันสังคมในแต่ละเดือนให้ผู้ประกอบการ

หจก.โอ.เอช. แอคเค้าท์ติ้ง
O.H. ACCOUNTING
นิติบุคคลทะเบียนเลขที่: 0103564009557
ที่ตั้งสำนักงาน: เลขที่ 55/615 หมู่บ้าน ปาริชาต ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
วันทำการ: จันทร์ – เสาร์ 09.00 – 20.00 น.
โทรศัพท์:  063-361-9422, 082-597-9924, 080-979-9365
อีเมล์: ohacc1818@gmail.com
www.ohaccount.com